Region Sjælland

Klinisk basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse består af to dele, første del er en sygehusansættelse og for dit vedkommende, skal anden del gennemføres hos os.

Formålet med den kliniske basisuddannelse er erhvervelse af Sundhedsstyrelsens tilladelse til selvstændigt virke som læge. Alle læger, som ønsker at gennemgå en videreuddannelse til speciallæge, skal først have opnået en autorisation som læge og have tilladelse til selvstændigt virke som læge.

Målbeskrivelsen for KBU for den kliniske basisuddannelse beskriver de kompetencer, der skal være opnået ved afslutningen af uddannelsen. Målbeskrivelsen skal ledsages af uddannelsesprogram for KBU læger i Region Øst, af vores uddannelsesprogram og af individuelle uddannelsesplaner.

Uddannelsesprogram KBU læge:

Der er udarbejdet et generelt uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse, som er gældende for opholdet i praksis.

Generelle forhold og praktiske informationer omkring den kliniske basisuddannelse i Region Øst findes her:

https://www.laegeuddannelsen.dk/klinisk-basisuddannelse.aspx

Den første uge er den yngre læges konsultationskalender blank og følger et introduktionsprogram. Introduktionsprogrammet ses i særskilt brev. Ved oplæring i telefonkonsultationer vil tutor i starten sidde ved siden af.

Introduktion til konsultationer: De første dage sidder den yngre læge hos tutor, siden byttes rolle og efterfølgende varetager den yngre læge selvstændige konsultationer. Til disse afsættes den nødvendige tid (sædvanligvis 1⁄2 time i starten). Tidsbestilling til konsultationer påbegyndes efter første uge (men individualiseres m.h.t. afsat tid og antal). Den yngre læge kan til enhver tid søge hjælp hos de øvrige læger og kan udvælge interesseområder i forhold til sin uddannelsesplan.

Der tages hensyn til arten (sværhedsgraden) af konsultationerne løbende under hele ansættelsesperioden.

Den yngre læge deltager i sygebesøg, primært sammen med anden læge, senere selvstændigt.

I 2. uge gennemføres introduktionssamtalen.

Den og de øvrige samtaler gennemføres helt efter de givne retningslinjer. Er der behov herfor gennemføres flere justeringssamtaler. Samtalerne foregår altid med aktuelle tutor.

SUPERVISION:

Der er fast afsat tid til daglig supervision. Det kan være klinisk, konsultationsprocessen, særlige problemstillinger, kompetencevurdering (kun ved tutorlæge) eller hvad der skulle være behov for.

Direkte supervision: tutorlæge og uddannelseslæge har fælleskonsultation med én patient. Det kan både være uddannelseslægen og tutorlægen som forestår selve konsultationen. Det er meningen, at dette kan benyttes til ”fluen på væggen” supervision. Disse tider er derfor også meget velegnet til at få kompetencevurderet mål, hvor der skal benyttes direkte observation. Med fordel kan skema E benyttes.

Indirekte supervision: klinikken har mulighed for kamera ved computeren, som gør det muligt for dig at optage dine konsultationer til senere gennemgang. Med fordel kan skema E benyttes.

UNDERVISNING:

Der undervises i løbet af hele opholdet i udvalgte sygdomme, procedurer og praktiske forhold med relevans for klinikken og for almen praksis generelt ved de ansatte i praksis ligesom der arrangeres interne kurser for klinikken ved særlige behov ved ekstern undervisere. Den yngre læge har mulighed for at have dage uden for praksis (hos udvalgte speciallæger, fysioterapeut, apotek mm).

Specifikt for mål 7.1 forventer vi, at du bidrager med egne indlæg til vores personalemøder/undervisning

UDDANNELSESPLAN:

Den lægelige videreuddannelse for den yngre læge bygger på målbeskrivelser, som er specifikke for hvert enkelt uddannelseselement. Desuden skal der udarbejdes en individuel uddannelsesplan. Den skal beskrive, hvordan de enkelte mål kan opnås ud fra tidligere erfaringer, baggrund og læringsstil.

Vi forventer, at uddannelseslægen forbereder en individuel uddannelsesplan forud for Introsamtalen hvor den vil gennemgås i fællesskab. Introsamtalen finder sted indenfor de første 14 dage i praksis. Vi anbefaler, at du sætter fokus på at opfylde 2-4 af dine læringsmål per måned og at du løbende får dem kompetencevurderet og dermed godkendt.

Uddannelsesplanen kan opdateres til midtvejssamtalen.

Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse: Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes er anført i målbeskrivelsen, og ved introduktionssamtalen med tutor fastsættes datoer kompetencevurderinger for de enkelte mål.

Uddannelsesmål KBU almen praksis:

# 1.2: Udføre de væsentligste kliniske procedurer, der indgår i praksis daglige kliniske arbejde (Skema E)
# 1.3: Applicere den diagnostiske proces i forhold til konkrete patienter (Case baseret dialog)
# 1.4: Kunne lægge og gennemføre en udredningsplan for patienter med praksis mest almindeligt forekommende lidelser (Case baseret dialog)
# 1.5: Iværksætte relevant behandling og monitorer effekten heraf (Case baseret dialog)
# 1.6: Agere relevant i henhold til gældende lovgivning fx i forhold til dødsattest el lign (Skema F)
# 1.7: Erkende og reagere relevant i forhold til behandlingskomplikationer (Case baseret dialog)
# 1.9: Foretage kontrol og iværksætte relevant opfølgning for det kroniske patientforløb (Case baseret dialog)
# 2.1: Demonstrere at lægen kan kommunikere med patienter, pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere (Skema C, 360’ vurdering, skema D)
# 3.1: Kunne inddrage sundhedsfremmende elementer i sit kliniske arbejde (Case baseret dialog)
# 4.1: Kunne indgå i samarbejdsrelationer med forståelse og respekt for egen og andres roller (Skema C, 360’ vurdering, skema D)
# 5.1: Agere professionelt i det kliniske arbejde (Case baseret dialog)
# 6.1: Varetage ledelse svarende til uddannelsestrin og funktion (Skema C, 360’ vurdering, skema D)
# 7.1: Udvise en akademisk tilgang til vidensøgning og vidensdeling i relation til klinisk arbejde. Kollegial fremlæggelse (Case baseret dialog, Skema G)

Evaluering af den lægelige videreuddannelse

Uddannelseslægernes evalueringer af praksis og de enkelte sygehusafdelinger foretages på www.evaluer.dk og følges af PUK og sygehusledelserne med henblik på optimering af uddannelsen.

Kompetencevurdering; For hvert læringsmål i Uddannelsesprogrammet for Region Øst er der oplistet mulige evalueringsmetoder. Der vil blive anvendt kompetencevurderingsskemaer for den nye hoveduddannelse i Almen medicin.

Vejledersamtale; er en hyppigt anvendt evalueringsmetode i dit uddannelsesprogram. Sammen med dit daglige kliniske arbejde, specialekurset, evt. logbogsfortegnelser, – vil du med fordel kunne benytte skema B til refleksion forinden selve vejledersamtalen.

360 graders evaluering; I mål 2.1, 4.1 og 6.1 indgår en strukturel kollegial vurdering, som kan udgøres af en 360 graders evaluering. Vi opfordrer til, at du foretager 360 grader evaluering 1-2 gange i dit forløb hos os.

UTH ; klinikkens UTH’er gennemgås ved hver personalemøde. Dette er anvendeligt i forhold til at få godkendt mål 1.6.

Nyttige kontakter

Specialeselskabets hjemmeside: www.dsam.dk, www.fyam.dk

Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk

Regionalt sekretariat for lægelig videreuddannelse (Videreuddannelsesregion Øst)www.laegeuddannelsen.dk

Uddannelsesprogram

Region Sjælland

Introduktionsstilling i Almen Medicin

Efter afslutning af klinisk basisuddannelse kan du søge en introduktionsstilling. Ansættelse i en introduktionsstilling er 6 måneder, hvis du har haft en praksisansættelse i din KBU, og 12 måneder, hvis du ikke har haft en praksisansættelse i din KBU.

Der skal under ansættelsen som introduktionsstillingen fokuseres på om uddannelseslægen trives i og finder Almen Medicin som det rette speciale. Det er tutors opgave at vurdere om lægen er egnet til specialet. Der vil løbende være samtaler omkring specialevalg.

Målbeskrivelsen for Almen Medicin indeholder en nøjer beskrivelse af specialet og specialeuddannelsen. Deri beskrives de minimumskompetencer, som den uddannelsessøgende i Almen Medicin skal besidde ved afslutningen af uddannelsen. I målbeskrivelsen findes 119 kompetencer i alt – af disse skal 8 være erhvervet ved afsluttet I-forløb, og de resterende kompetencer skal erhverves i løbet af det 4½ års H-forløb.

Uddannelsesprogram Introduktionsstilling:

Der er udarbejdet et generelt uddannelsesprogram for hele hoveduddannelsen i Almen Medicin, som er gældende for alle ophold i praksis.

https://www.laegeuddannelsen.dk/speciallaegeuddannelsen/specialerne/almen-medicin/almen-medicin-region-sjaelland/uddannelsens-opbygning-og-indholdskrav.aspx

Den første uge er den yngre læges konsultationskalender blank og følger introduktionsprogrammet. Introduktionsprogrammet ses i særskilt brev. Ved oplæring i telefonkonsultationer vil tutor i starten sidde ved siden af.

Introduktion til konsultationer: De første dage sidder den yngre læge hos tutor, siden byttes rolle og efterfølgende varetager den yngre læge selvstændige konsultationer. Til disse afsættes den nødvendige tid (sædvanligvis 1⁄2 time i starten). Tidsbestilling til konsultationer påbegyndes efter første uge (men individualiseres m.h.t. afsat tid og antal). Den yngre læge kan til enhver tid søge hjælp hos de øvrige læger og kan udvælge interesseområder i forhold til sin uddannelsesplan.

Der tages hensyn til arten (sværhedsgraden) af konsultationerne løbende under hele ansættelsesperioden.

Den yngre læge deltager i sygebesøg, primært sammen med anden læge, senere selvstændigt.

I 2. uge gennemføres introduktionssamtalen.

Den og de øvrige samtaler gennemføres helt efter de givne retningslinjer. Er der behov herfor gennemføres flere justeringssamtaler. Samtalerne foregår altid med aktuelle tutor.

SUPERVISION:

Der er fast afsat tid til daglig supervision. Det kan være klinisk, konsultationsprocessen, særlige problemstillinger, kompetencevurdering (kun ved tutorlæge) eller hvad der skulle være behov for.

Direkte supervision: tutorlæge og uddannelseslæge har fælleskonsultation med én patient. Det kan både være uddannelseslægen og tutorlægen som forestår selve konsultationen. Det er meningen, at dette kan benyttes til ”fluen på væggen” supervision, – og disse tider er derfor også meget velegnet til at få kompetencevurderet mål, hvor der skal benyttes direkte observation. Med fordel kan skema KV2 benyttes ( x2 til #7 og # 2).

Indirekte supervision; klinikken har mulighed for kamera ved computeren, som gør det muligt for dig at optage dine konsultationer til senere gennemgang . Med fordel kan skema KV2 benyttes.

UNDERVISNING:

Der undervises i løbet af hele opholdet i udvalgte sygdomme, procedurer og praktiske forhold med relevans for klinikken og for almen praksis generelt ved de ansatte i praksis ligesom der arrangeres interne kurser for klinikken ved særlige behov ved ekstern undervisere. Den yngre læge har mulighed for at have dage uden for praksis (hos udvalgte speciallæger, fysioterapeut, apotek mm).

Da undervisning er uddannelsesmål (# 8) i din introstilling forventer vi, at du underviser på lige fod med de øvrige læger/personale. Der forventes minimum 2 sessioner af 30 min varighed i løbet af dit ophold, gerne flere. Derudover foregår der også patientundervisning i konsultationen. Du kan med fordel videooptage en KRAM samtale til efterfølgende supervision af undervisning som del af konsultationen med patienten. Uddannelsesmål #8 godkendes efter de 2 undervisningssessioner ved KV5 som er et mindmap til refleksion.

360evaluering; Uddannelsesmål #3 skal godkendes ved KV3 som er en 360 graders evaluering. Vi forventer, at du planlægger og gennemfører 360 graders evaluering 2 gange i løbet af din tid hos os.

UDDANNELSESPLAN:

Den lægelige videreuddannelse for den yngre læge bygger på målbeskrivelser, som er specifikke for hvert enkelt uddannelseselement. Desuden skal der udarbejdes en individuel uddannelsesplan. Den skal beskrive, hvordan de enkelte mål kan opnås ud fra tidligere erfaringer, baggrund og læringsstil.

Vi forventer, at uddannelseslægen forbereder en individuel uddannelsesplan forud for Introduktionssamtalen hvor den vil gennemgås i fællesskab. Introduktionssamtalen finder sted indenfor de første 14 dage i praksis. Vi anbefaler, at du sætter fokus på at opfylde 2-4 af dine læringsmål per måned og at du løbende får dem kompetencevurderet og dermed godkendt.

Uddannelsesplanen kan opdateres til midtvejssamtalen.

Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes er anført i målbeskrivelsen, og ved introduktionssamtalen med tutor fastsættes datoer kompetencevurderinger for de enkelte mål.

Uddannelsesmål Introuddannelsen

# 1: Individualisering
# 2: Tillid
# 3: Samarbejde internt i praksis
# 4: Forebyggende børneundersøgelse
# 5: Patienten med kronisk sygdom (I)
# 6: Den febrile patient
# 7: Skabe rammer for god kommunikation

Reference:

Målbeskrivelsen Almen medicin: https://secure.logbog.net/File_Get.dt?FileID=11095&FileKey=00f65211f0535bf4a86a

KV1 Struktureret vejledersamtale

KV2 Struktureret observation af konsultation

KV3 360 graders feedback udleveringsskema

KV4 Struktureret observation af en procedure

KV5 Vurdering af refleksionsevne

Eks. på mindmap

Uddannelsesprogram

Region Sjælland

Hoveduddannelse i almen Medicin- Fase 1

Når du har gennemført din introduktionsstilling i Almen Medicin kan du søge et hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin.

Målbeskrivelsen for Almen Medicin såvel som yderligere informationer om målbeskrivelser, portefølje m.v. er integreret i uddannelseslægens elektroniske logbog. Materialet kan også findes via Sundhedsstyrelsens hjemmeside under uddannelse af læger. På DSAM’s hjemmeside kan du finde supplerende information om den almenmedicinske uddannelse. Som supplement til målbeskrivelsen, skal der foreligge et uddannelsesprogram og en individuel uddannelsesplan.​

Uddannelsesprogram

Der er udarbejdet et generelt uddannelsesprogram for hele hoveduddannelsen i Almen Medicin som er gældende for opholdet i praksis

Den første uge er den yngre læges konsultationskalender blank og følger introduktionsprogrammet. Introduktionsprogrammet ses i særskilt brev.

Introduktion til konsultationer: der forventes at den yngre læge kan varetage selvstændige konsultationer efter introduktionsprogrammet. Til disse afsættes den nødvendige tid (15-30 minutter). Tidsbestilling til konsultationer påbegyndes efter første uge (men individualiseres m.h.t. afsat tid og antal). Den yngre læge kan til enhver tid søge hjælp hos de øvrige læger og kan udvælge interesseområder i forhold til sin uddannelsesplan.

Der tages hensyn til arten (sværhedsgraden) af konsultationerne løbende under hele ansættelsesperioden.

Den yngre læge deltager i sygebesøg på lige fod med husets øvrige læger.

I 2. uge gennemføres introduktionssamtalen.

Den og de øvrige samtaler gennemføres helt efter de givne retningslinjer. Er der behov herfor gennemføres flere justeringssamtaler. Samtalerne foregår altid med aktuelle tutor.

Der er fast afsat tid til daglig supervision. Det kan være klinisk, konsultationsprocessen, særlige problemstillinger, kompetencevurdering (kun ved tutorlæge) eller hvad der skulle være behov for.

Direkte supervision: tutorlæge og uddannelseslæge har fælleskonsultation med én patient. Det kan både være uddannelseslægen og tutorlægen som forestår selve konsultationen. Det er meningen, at dette kan benyttes til ”fluen på væggen” supervision, – og disse tider er derfor også meget velegnet til at få kompetencevurderet mål, hvor der skal benyttes direkte observation. Med fordel kan skema KV2 (#17) og KV4 (til #16 og #20) benyttes.

Indirekte supervision: klinikken har mulighed for kamera ved computeren, som gør det muligt for dig at optage dine konsultationer til senere gennemgang. Med fordel kan skema KV2 og KV4 benyttes.

360evaluering; Dette er ikke et krav i løbet af fase 1 men vi tilbyder at lave en sådan som hjælp til at afklare om der er områder af det daglige virke der kan arbejdes med at forbedre.

Der undervises i løbet af hele opholdet i udvalgte sygdomme, procedurer og praktiske forhold med relevans for klinikken og for almen praksis generelt ved de ansatte i praksis ligesom der arrangeres interne kurser for klinikken ved særlige behov ved ekstern undervisere. Den yngre læge har mulighed for at have dage uden for praksis (hos udvalgte speciallæger, fysioterapeut, apotek mm).

Undervisning; vi forventer, at du bidrager med egne indlæg til vores personalemøder/undervisning.

Den lægelige videreuddannelse for den yngre læge bygger på målbeskrivelser, som er specifikke for hvert enkelt uddannelseselement. Desuden skal der udarbejdes en individuel uddannelsesplan. Den skal beskrive, hvordan de enkelte mål kan opnås ud fra tidligere erfaringer, baggrund og læringsstil.

Uddannelsesplan; Vi forventer, at uddannelseslægen forbereder en individuel uddannelsesplan forud for Introsamtalen hvor den vil gennemgås i fællesskab. Introsamtalen finder sted indenfor de første 14 dage i praksis. Vi anbefaler, at du sætter fokus på at opfylde 2-4 af dine læringsmål per måned og at du løbende får dem kompetencevurderet og dermed godkendt.

Uddannelsesplanen kan opdateres til midtvejssamtalen.

Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kompetencemålene, der skal vurderes og godkendes er anført i målbeskrivelsen, og ved introduktionssamtalen med tutor fastsættes datoer kompetencevurderinger for de enkelte mål.

Uddannelsesmål i fase 1

# 9: Patienten med gener fra ørerne og/eller halsen
# 10: Patienten med øjengener
# 11: Patienten med mundhule- eller nasalproblemer
# 12: Graviditet, fødsel og puerperium 1 af 2
# 13: Patienten med udslæt
# 14: Patienten med allergiske symptomer
# 15: Anvendelse af informationsteknologi i almen praksis
# 16: Anvendelse af medicoteknisk udstyr i almen praksis
# 17: Patienten med behov for forebyggende indsats
# 18: Forskellige kontaktformer
# 19: Patienten med smerter i muskler og bindevæv
# 20: Patienten med ondt i ryggen

Reference:

Uddannelsesprogram, hovedudd. Region Øst: https://secure.logbog.net/pdf/Almenmedicin_fase_123.pdf

KV1 Struktureret vejledersamtale

KV2 Struktureret observation af konsultation

KV3 360 graders feedback udleveringsskema

KV4 Struktureret observation af en procedure

KV5 Vurdering af refleksionsevne

Eks. på mindmap

Uddannelsesprogram

Region Sjælland

Hoveduddannelse i almen Medicin- Fase 2

Hoveduddannelse er inddelt i Fase1+2 og fase 3.

Målbeskrivelsen for Almen Medicin såvel som yderligere informationer om målbeskrivelser, portefølje m.v. er integreret i uddannelseslægens elektroniske logbog. Materialet kan også findes via Sundhedsstyrelsens hjemmeside under uddannelse af læger. På DSAM’s hjemmeside kan du finde supplerende information om den almenmedicinske uddannelse. Som supplement til målbeskrivelsen, skal der foreligge et uddannelsesprogram og en individuel uddannelsesplan.

Uddannelsesprogram

Der er udarbejdet et generelt uddannelsesprogram for hele hoveduddannelsen i Almen Medicin som er gældende for opholdet i praksis.

Introduktionsprogrammet ses i særskilt brev.

Introduktion til konsultationer: der forventes at den yngre læge kan varetage selvstændige konsultationer fra starten. Til disse afsættes den nødvendige tid (15-30 minutter). Tidsbestilling til konsultationer påbegyndes efter første uge (men individualiseres m.h.t. afsat tid og antal). Den yngre læge kan til enhver tid søge hjælp hos de øvrige læger og kan udvælge interesseområder i forhold til sin uddannelsesplan.

Der tages hensyn til arten (sværhedsgraden) af konsultationerne løbende under hele ansættelsesperioden.

Den yngre læge deltager i sygebesøg på lige fod med husets øvrige læger.

I 2. uge gennemføres introduktionssamtalen.

Den og de øvrige samtaler gennemføres helt efter de givne retningslinjer. Er der behov herfor gennemføres flere justeringssamtaler. Samtalerne foregår altid med aktuelle tutor.

Der er fast afsat tid til daglig supervision. Det kan være klinisk, konsultationsprocessen, særlige problemstillinger, kompetencevurdering (kun ved tutorlæge) eller hvad der skulle være behov for.

Direkte supervision:tutorlæge og uddannelseslæge har fælleskonsultation med én patient. Det kan både være uddannelseslægen og tutorlægen som forestår selve konsultationen. Det er meningen, at dette kan benyttes til ”fluen på væggen” supervision, – og disse tider er derfor også meget velegnet til at få kompetencevurderet mål, hvor der skal benyttes direkte observation. Med fordel kan skema KV2 og KV4 benyttes.

Indirekte supervision;klinikken har mulighed for kamara ved computeren, som gør det muligt for dig at optage dine konsultationer til senere gennemgang. Med fordel kan skema KV2 og KV4 benyttes.

Vejledersamtale; er en hyppigt anvendt evalueringsmetode i dit uddannelsesprogram. Sammen med dit daglige kliniske arbejde, specialekurset, evt. logbogsfortegnelser, – vil du med fordel kunne benytte KV5 til refleksion forinden selve vejledersamtalen. Selve vejledersamtalen vil være opbygget over KV1.

360 graders evaluering;#21 + #22 indgår en strukturel kollegial vurdering, som kan udgøres af en 360 graders evaluering. Vi opfordrer til, at du foretager 360 grader evaluering min 2 gange i dit forløb hos os.

Der undervises i løbet af hele opholdet i udvalgte sygdomme, procedurer og praktiske forhold med relevans for klinikken og for almen praksis generelt ved de ansatte i praksis ligesom der arrangeres interne kurser for klinikken ved særlige behov ved ekstern undervisere. Den yngre læge har mulighed for at have dage uden for praksis (hos udvalgte speciallæger, fysioterapeut, apotek mm).

Undervisning;specifikt for #36 forventer vi, at du bidrager med egne indlæg til vores personalemøder/undervisning. Ligeledes må du meget gerne fremlægge dit forskningsprojekt for os.

Instrukser;#43 indeholder at du udarbejder eller opdaterer en instruks for klinikken.. Det kan med fordel være en instruks indenfor en af dine andre læringsmål og dermed samtidig udgøre kompetencevurdering helt eller delvis for dette mål også.

UTH gennemgange;(# 8) vil gennemgås til alle vores personalemøder.

Den lægelige videreuddannelse for den yngre læge bygger på målbeskrivelser, som er specifikke for hvert enkelt uddannelseselement. Desuden skal der udarbejdes en individuel uddannelsesplan. Den skal beskrive, hvordan de enkelte mål kan opnås ud fra tidligere erfaringer, baggrund og læringsstil.

Uddannelsesplan;Vi forventer, at uddannelseslægen forbereder en individuel uddannelsesplan forud for Introsamtalen hvor den vil gennemgås i fællesskab. Introsamtalen finder sted indenfor de første 14 dage i praksis. Vi anbefaler, at du sætter fokus på at opfylde 2-4 af dine læringsmål per måned og at du løbende får dem kompetencevurderet og dermed godkendt.

Uddannelsesplanen kan opdateres til midtvejssamtalen.

Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelseKompetencemålene, der skal vurderes og godkendes er anført i målbeskrivelsen, og ved vejledersamtale med tutor fastsættes datoer til kompetencevurderinger for de enkelte mål.

Uddannelsesmål i fase 2

# 8: Strategi
# 15: Kommunikation med børnefamilier
# 21: Samarbejde med sygehusvæsenet
# 22: Samarbejde med praktiserende speciallæger
# 27: Primær profylakse
# 31: Forebyggende konsultationer
# 33: Stress og stressrelaterede tilstande
# 36: Undervisning
# 43: Organisationsudvikling og det lærende miljø
# 62: Vægtændringer
# 63: Afføringsændringer
# 69: Psykisk handicappede
# 76: Urologiske klager/tilstande’
# 77: Udflåd
# 91: Urinvejsinfektioner/genitalier
# 94: Det raske barn
# 97: Mavepine
#106:Diarrhoea/obstipation og analgener

Reference:

Uddannelsesprogram, hovedudd. Region Øst: https://secure.logbog.net/pdf/Almenmedicin_fase_123.pdf

KV1 Struktureret vejledersamtale

KV2 Struktureret observation af konsultation

KV3 360 graders feedback udleveringsskema

KV4 Struktureret observation af en procedure

KV5 Vurdering af refleksionsevne

Eks. på mindmap

Uddannelsesprogram

Region Sjælland

Hoveduddannelse i almen Medicin- Fase 3

Hoveduddannelse er inddelt i Fase1+2 og fase 3.

Målbeskrivelsen for Almen Medicin såvel som yderligere informationer om målbeskrivelser, portefølje m.v. er integreret i uddannelseslægens elektroniske logbog. Materialet kan også findes via Sundhedsstyrelsens hjemmeside under uddannelse af læger. På DSAM’s hjemmeside kan du finde supplerende information om den almenmedicinske uddannelse. Som supplement til målbeskrivelsen, skal der foreligge et uddannelsesprogram og en individuel uddannelsesplan.

Uddannelsesprogram

Der er udarbejdet et generelt uddannelsesprogram for hele hoveduddannelsen i Almen Medicin som er gældende for opholdet i praksis

Introduktionsprogrammet ses i særskilt brev.

Introduktion til konsultationer: der forventes at den yngre læge kan varetage selvstændige konsultationer fra starten. Til disse afsættes den nødvendige tid (15-30 minutter). Tidsbestilling til konsultationer påbegyndes efter første uge. Den yngre læge kan til enhver tid søge hjælp hos de øvrige læger og kan udvælge interesseområder i forhold til sin uddannelsesplan.

Der tages hensyn til arten (sværhedsgraden) af konsultationerne løbende under hele ansættelsesperioden.

Sygebesøg: Den yngre læge deltager i sygebesøg på lige fod med husets øvrige læger.

Lægevagt; Som fase 3 uddannelseslæge skal du have i alt 6 køre- eller konsultationsvagter, samt 2 visitationsvagter med supervision. Du skal selv være opmærksom på at ændre din uddannelsesstatus på lægevagtens hjemmeside og tilmelde dig visitationskursus. Typisk vil det være din tutorlæge, som vil være superviser på dine lægevagter. Vi ser gerne, at du kører disse vagter på dit eget ydernummer og derfor udenfor arbejdstid.

I 2. uge gennemføres introduktionssamtalen. Den og de øvrige samtaler gennemføres helt efter de givne retningslinjer. Er der behov herfor gennemføres flere justeringssamtaler. Samtalerne foregår altid med aktuelle tutor.

Der er fast afsat tid til daglig supervision. Det kan være klinisk, konsultationsprocessen, særlige problemstillinger, kompetencevurdering (kun ved tutorlæge) eller hvad der skulle være behov for.

Direkte supervision tutorlæge og uddannelseslæge har fælleskonsultation med én patient. Det kan både være uddannelseslægen og tutorlægen som forestår selve konsultationen. Det er meningen, at dette kan benyttes til ”fluen på væggen” supervision, – og disse tider er derfor også meget velegnet til at få kompetencevurderet mål, hvor der skal benyttes direkte observation. Med fordel kan skema KV2 og KV4 benyttes.

Indirekte supervision; klinikken har mulighed for kamara ved computeren, som gør det muligt for dig at optage dine konsultationer til senere gennemgang. Med fordel kan skema KV2 og KV4 benyttes.

Vejledersamtale; er en hyppigt anvendt evalueringsmetode i dit uddannelsesprogram. Sammen med dit daglige kliniske arbejde, specialekurset, evt. logbogsfortegnelser, – vil du med fordel kunne benytte KV5 til refleksion forinden selve vejledersamtalen. Selve vejledersamtalen vil være opbygget over KV1

360 graders evaluering;#21 + #22 indgår en strukturel kollegial vurdering, som kan udgøres af en 360 graders evaluering. Vi opfordrer til, at du foretager 360 grader evaluering min 2 gange i dit forløb hos os.

Der undervises i løbet af hele opholdet i udvalgte sygdomme, procedurer og praktiske forhold med relevans for klinikken og for almen praksis generelt ved de ansatte i praksis ligesom der arrangeres interne kurser for klinikken ved særlige behov ved ekstern undervisere.

Undervisning; du bidrager med egne indlæg til vores personalemøder/undervisning.

Administration: der er planlagte dage sammen med en af lægerne til administrativ arbejde.

Instrukser: du opfordres til at udarbejde eller opdater en instruks for klinikken.. Det kan med fordel være en instruks indenfor en af dine andre læringsmål og dermed samtidig udgøre kompetencevurdering helt eller delvis for dette mål også.

UTH;gennemgås til alle vores personalemøder.

Den lægelige videreuddannelse for den yngre læge bygger på målbeskrivelser, som er specifikke for hvert enkelt uddannelseselement. Desuden skal der udarbejdes en individuel uddannelsesplan. Den skal beskrive, hvordan de enkelte mål kan opnås ud fra tidligere erfaringer, baggrund og læringsstil.

Uddannelsesplan; Vi forventer, at uddannelseslægen forbereder en individuel uddannelsesplan forud for Introsamtalen hvor den vil gennemgås i fællesskab. Introsamtalen finder sted indenfor de første 14 dage i praksis. Vi anbefaler, at du sætter fokus på at opfylde 2-4 af dine læringsmål pr mdr. – og at du løbende får dem kompetencevurderet og dermed godkendt.

Uddannelsesplanen kan opdateres til midtvejssamtalen.

Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelseKompetencemålene, der skal vurderes og godkendes er anført i målbeskrivelsen, og ved vejledersamtale med tutor fastsættes datoer til kompetencevurderinger for de enkelte mål.

Uddannelsesmål i fase 3

# 48: Barnet med symptomer fra CNS
# 49: Barnet med symptomer fra bevægeapparatet*
# 50: Det socialt utilpassede barn
# 51: Barnet med udviklingsforstyrrelse eller trivselsproblem
# 52: Det truede barn
# 53: Barnet med ondt i maven
# 54: Det kronisk syge barn
# 55: Patienten med ondt i et eller flere led
# 56: Den gamle patient
# 57: Den forvirrede patient
# 58: Patienten med seksuelle problemer
# 59: Patienten med neurologiske symptomer
# 60: Patienten med hovedpine
# 61: Patienten med svimmelhed
# 63: Den triste eller agiterede patient
# 64: Patienten med angstsymptomer
# 65: Den socialt utilpassede patient
# 66: Patienten med uforklarede symptomer
# 67: Patienten med DM
# 68: Den kroniske patient II
# 69: Den trætte patient
# 70: Patienten med ødemer og patienter med vægttab
# 71: Patienten med malign lidelse
# 72: Samarbejde og ledelse i almen praksis
# 73: Økonomisk praksisdrift
# 74: Praksisdrift
# 75: Anmeldelsespligt
# 76: Etik og tavshedspligt
# 77: Tovholderfunktionen
# 78: Teoretiske forståelsesrammer
# 79: Personlig uddannelse og udvikling
# 80: Kvalitetsudvikling og forskning
# 81: Når professionalismen udfordres
# 82: Udvikling af klinisk praksis
# 83: Patienten, der konsulterer lægen efter kl 16
# 84: Den almen medicinske tilgang

Reference:

Uddannelsesprogram, hovedudd. Region Øst: https://secure.logbog.net/pdf/Almenmedicin_fase_123.pdf

KV1 Struktureret vejledersamtale

KV2 Struktureret observation af konsultation

KV3 360 graders feedback udleveringsskema

KV4 Struktureret observation af en procedure

KV5 Vurdering af refleksionsevne

Eks. på mindmap